Diskussion og vurdering

Udarbejder du en eksperimentel SRP med et naturvidenskabeligt fag, så skal du her gå frem efter skabelonen til eksperimentelle SRP’er, som du finder under ‘Skabeloner’ i menuen til venstre. Denne beskrivelse gælder SRP’er, hvor der ikke indgår eksperimenter.

Som regel vil der til sidst i din opgaveformulering stå, at du skal diskutere eller vurdere noget centralt for din opgave. Diskussionen og vurderingen hører til de højeste taksonomiske niveauer og er derfor en vigtig del af din opgave. Diskussionen og vurderingen skal afklare, hvor gyldigt det, du har fundet ud af, kan siges at være og hvilke andre måder, man kunne se dit emne på. Her kommer en kort forklaring af, hvad de to genrer går ud på.


Diskussion:
Diskussionen handler i om af bringe flere vinkler i spil på dit emne og dit fokus på opgaven. Kunne man også se emnet på en anden måde, end dine primære tekster eller kilder gør? Hvem har haft andre holdninger til teksten, emnet eller din sag? I diskussionen skal du netop føre andre vinkler og synspunkter, der kunne være på din tekst, dit emne eller problemstilling på banen. Og du skal argumentere for, hvorfor man kan se det på denne måde. Du skal også pege på eventuelle ulemper ved at se emnet fra denne vinkel. Du skal egentlig forestille dig, at du holder din egen paneldebat, hvor de forskellige synspunkter eller teorier kan komme til orde på en faglig og saglig måde. 

Diskussionen må aldrig kun blive til en kommentering af, hvorvidt du er enig med teksten eller ej. Den må heller ikke være et ensidigt forsvar for det, du allerede har gjort i opgaven.

Særligt i eksperimentelle, naturvidenskabelige opgaver:

Mange naturvidenskabelige opgaver inddrager eksperimentelle forsøg, her vil en væsentlig del af diskussionen være at forholde sig til de resultater, du har fået. Dvs. en diskussion af fejlkilder og hvordan resultaterne stemmer overens med teorien. Her skal du komme med faglige argumenter for, hvad der kan være sket. Husk at forklare, hvorfor fejlkilden betyder, at dit resultat er blevet mindre eller større end tabelværdien. Gennemgå hele tankerækken, der leder frem til afvigelsen af resultatet. Du kan også komme med forslag til, hvordan forsøget kunne være udført anderledes for at få mere præcise resultater.

Typiske formuleringer i diskussionen kunne være:
-Derimod…
-Tværtimod…
-Alligevel…
-På den anden side…
-Man kan også hævde…
-Ikke desto mindre..


Vurdering:
Målet med en vurdering er at foretage en faglig vurdering. Det kan være af den sag, den tekst eller de kilder, du har arbejdet med. 

Her kan det fx være relevant at forsøge at give en vurdering af, hvilken indflydelse teksten og dens synspunkter har fået, og om den er relevant at arbejde med i forhold til emnet. Det kan også være en vurdering af, hvordan problemstillingen ser ud set i en større sammenhæng. Men husk, at det skal være en faglig vurdering, så du vurderer ud fra relevant, faglig viden og set i lyset af dine resultater. I vurderingen kan det derfor være nødvendigt først at lave en kort diskussion, inden du kan foretage din vurdering.

Vurderingen kan også handle om din egen opgave. Er den undersøgelse, du har lavet relevant? Og har den ført til vigtig viden? Du kan også spørge til, om du måske kunne have lavet en bedre undersøgelse af emnet, fx ved at vælge andre tekster, kilder eller metoder?