Indhold og omfang

Omfanget af SRP’en er 15-20 sider (ekskl. grafer, tabeller, illustrationer og indholdsfortegnelse, litteraturliste, henvisninger/dokumentation, evt. bilag) – en normalside er 2.400 anslag (inkl. mellemrum og tegnsætning). I fag som normalt ikke benytter normalsidebegrebet, fx matematik, kan man i stedet benytte en anden beskrivelse af omfanget, hvor omfanget vurderes skønsmæssigt ud fra, hvad materialet fylder – dette omtales som “en-side-er-en-side”.

Hvis du er i tvivl, så spørg din vejleder til råds.


En SRP består af:
-Forside med opgaveformulering (husk at bruge skabelonen)
-Resume
-Indholdsfortegnelse
-Indledning
-Redegørelse
-Analyse og evt. fortolkning
-Diskussion/vurdering.
-Konklusion.
-Litteraturliste
-Evt. bilag

Det kan du læse mere om, hvordan du skal udforme din SRP under menupunkterne i venstre side..


De faglige mål:
De faglige mål er dem, du skal vise, at du kan opfylde:

  • Kan du afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling?
  • Kan du besvare din opgaveformulering fyldestgørende?
  • Kan du planlægge og gennemføre en undersøgelse af din problemstilling, hvor du anvender viden og metoder fra de indgående fag?
  • Kan du vise faglig indsigt og fordybelse ved at sætte dig ind i relevante og faglige områder?
  • Kan du udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder?
  • Kan du udvælge og strukturere det mest relevante?
  • Kan du gøre dig basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med dine valg i opgaven?
  • Kan du skriftligt formidle dine faglige undersøgelser og svar og beherske fremstillingsform og formalia i en faglig opgave?
  • Kan du mundtligt formidle de væsentligste konklusioner på dit faglige arbejde og indgå i en dialog om det?
  • Kan du udarbejde et innovativt løsningsforslag og foretage en vurdering af dit innovative løsningsforslag? (kun hvis din SRP omfatter innovation)