Opgaveformulering

Studieretningsprojektet skrives på baggrund af en opgaveformulering, som udleveres ved skriveperiodens start. Opgaveformuleringen formuleres af dine vejledere. Til SRP’en skal opgaveformuleringen formuleres på baggrund af din problemformulering og det, I har talt om til vejledningsmøderne. I nogle SRO-forløb får du dog en mere eller mindre færdig opgaveformulering udleveret fra start.

Det er vigtigt, at du i hele dit arbejde med opgaven holder dig opgaveformuleringen for øje, så du ender med at få skrevet en opgave, der besvarer opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen skal være det, der holder dig fast på kursen undervejs. Men det er også vigtigt at tænke på, hvad det var for et spørgsmål, du ville besvare i opgaven – enten ud fra punkt 1 i den naturvidenskabelige basismodel eller ud fra dit hovedspørgsmål i problemformuleringen. Det sikrer, at du får fokus i din opgave.

Endeligt skal du være opmærksom på, at opgaveformuleringen til SRP indeholder noget nyt i form af aspekter af sagen eller bilag, I ikke har talt om under vejledningen eller er en del af problemformuleringen. Dette vil som regel ikke være tilfældet i din SRO.

Opgaveformuleringen vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomiske niveauer og/eller SOLO taksonomien, gradvist stigende mod de højere niveauer. Dvs. at en humanistisk, en samfundsvidenskabelig eller en naturvidenskabelig opgaveformulering ofte er bygget op, som det ses nedenfor;

Humanistisk og samfundsvidenskabelig opgaveformulering

Redegørelse

Analyse, fortolkning og undersøgelse

Vurdering, sammenligning, diskussion

Naturvidenskabelig opgaveformulering

Redegørelse

Redegørelse (højere niveau end første redegørelse)

Undersøgelse

Evt. løse en opgave

Nedenfor kan du se nogle konkrete eksempler på opgaveformuleringer i fagene, hvor problemformuleringen står i kolonnen til venstre og den tilhørende opgaveformulering i kolonnen til højre. Læg mærke til, at eksemplerne svarer til dem, du finder under menupunktet ‘problemformulering’.

Eksempel 1: Dansk og samfundsfag:
Problemstilling: Hvordan påvirker overvågning mod terror, som konsekvens af katastrofen ”9/11”, det danske samfund?

Giv en redegørelse for, hvad man forstår ved overvågning og for hvilke konsekvenser, “9/11” havde med henblik på overvågning.
Foretag i forlængelse heraf en analyse af Svend Åge Madsens “Det syvende bånd”(2006). Hav særligt fokus på, bogens skildring af overvågning og konsekvenserne heraf.
Til sidst ønskes en vurdering af overvågningens konsekvenser for befolkningens tryghedsopfattelse og identitet. Inddrag artikel XX i din vurdering.

 

Eksempel 2: Matematik og fysik:
(opgaveformuleringen vil i matematik og fysik ofte være næsten identisk med problemformuleringen, men kan også omskrives)

Problemstilling: Hvad er dæmpede svingninger, og hvordan kan de modelleres?
Redegør for de matematiske modeller, der kan beskrive dæmpede svingninger og hvilke bevægelsesligninger og modeller for dæmpede svingninger, de forudsiger.
Undersøg eksperimentelt bevægelsesligningerne for forskellige dæmpede svingninger, og hvordan svingningerne ændrer sig med ændret dæmpning.
Sammenlign de teoretiske modellers forudsigelser med de eksperimentelle resultater og vurdér, hvilken model, der passer bedst.