Opgaveformulering

Studieretningsprojektet skrives på baggrund af en opgaveformulering, som udleveres ved skriveperiodens start. Opgaveformuleringen formuleres af dine vejledere med udgangspunkt i det, I har talt om til vejledningsmøderne.

Det er vigtigt, at du i hele dit arbejde med opgaven holder dig opgaveformuleringen for øje, så du ender med at få skrevet en opgave, der besvarer opgaveformuleringen.

Opgaveformuleringen vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomiske niveauer og/eller SOLO taksonomien, gradvist stigende mod de højere niveauer. Dvs. at en humanistisk, en samfundsvidenskabelig eller en naturvidenskabelig opgaveformulering ofte er bygget op, som det ses nedenfor;

 

Humanistisk og samfundsvidenskabelig opgaveformulering

 • Redegørelse
 • Analyse, fortolkning og undersøgelse
 • Vurdering, sammenligning, diskussion

 

Naturvidenskabelig opgaveformulering

 • Redegørelse
 • Redegørelse (højere niveau end første redegørelse)
 • Undersøgelse
 • Evt. løse en opgave

 

Eksempel med fagene dansk og musik A:

Område: Barndomsopfattelsen i 30’ernes København – set ud fra Tove Ditlevsen og Anne Linnet

 

 • Redegør for Tove Ditlevsens og Anne Linnets baggrund.
 • Analysér Tove Ditlevsens roman ’Barndommens gade’ (1943) med særligt henblik på, hvordan barndommen skildres gennem de sproglige virkemidler, udvalgte personskildringer og miljøet. Lav en musikalsk analyse af ’Barndommens Gade’ og ’Erindring’ fra Anne Linnets album ’Barndommens Gade’ (1986, med tekster af Tove Ditlevsen) med særlig vægt på samspillet mellem teksten og de musikalske virkemidler.
 • Vurdér på baggrund af analysen, hvorvidt Anne Linnets musikalske gengivelse af ’Barndommens Gade’ stemmer overens med Tove Ditlevsens opfattelse.

 

Eksempel med fagene engelsk A og samfundsfag B:

Område: Social ulighed og den amerikansk drøm

 

 • Redegør for USA’s samfundsstruktur og tanken om den amerikanske drøm.
 • På baggrund af en analyse og fortolkning af romanen ”Push” af Sapphire ønskes en karakteristik af Precious samt en undersøgelse af social arvs indflydelse på hendes livsforløb og identitetsdannelse. Inddrag relevante sociologiske teorier.
 • Sammenlign og diskutér fordele og ulemper ved velfærdssystemet i USA og Danmark med fokus på eksistensen af mulighed for mønsterbrud.
 • Vurdér mulighederne for, at Precious’ liv ville have formet sig anderledes i Danmark.

 

Eksempel med fagene matematik A og fysik A/B:

Område: Harmoniske svingninger og differentialligninger

 

 • Gør rede for teorien for løsning af 2. ordens differentialligninger af typen og løs i forbindelse hermed nedenstående opgave.
 • Gør rede for, at man kan beskrive harmonisk svingende systemer ved hjælp af ovenstående differentialligning, når man ser bort fra friktion.
 • Undersøg eksperimentelt forskellige harmoniske svingninger og sammenhold målingerne med løsningerne til de tilhørende differentialligninger.

 

Opgave

Bestem den fuldstændige løsning til følgende differentialligninger:

a. 2y” – 8y = 0

b. y” + 5y =0