Formalia

Formalia er de krav, der stilles til opgavens udformning og opsætning.

Følgende standardoplysninger er indtastet af skolen og vejlederne i Net-prøver:

Fag, fagenes niveau, elevnavn, klasse, navne på vejleder/e, årstal.

Vejlederne up-loader følgende i Net-prøver: område og opgaveformulering.

Eleven afleverer sin SRP ved at up-loade opgaven i Net-prøver.

SRP´en indeholder:

Abstract (10-15 linjer på engelsk, hvor opgaven, teori og metode præsenteres samt enkelte konklusioner afsløres). Abstract tæller IKKE med i det samlede sidetal.

Indholdsfortegnelse (angiv hoved- og underafsnit samt sidetal for hele opgaven)

Indholdsfortegnelsen kan gøres mere overskuelig ved nummerering af afsnit og delafsnit – f.eks. 2. Redegørelse for Danmarks økonomi det seneste årti, 2.1 Økonomisk opsving 2004-2007, 2.2….

Indledning (skrives bedst til sidst, skal kunne læses i direkte sammenhæng med konklusionen)

I indledningen skal du gøre rede for, hvordan du har besluttet at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde. Her fremlægger du din afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) i besvarelsen af opgaven. Indledningen er således IKKE en gentagelse af opgaveformuleringen.

Opgavens hovedafsnit (redegørelse, analyse og diskussion – delt op i afsnit med passende overskrifter)

Konklusion (læs mere om konklusion her: http://munkensdam.dk/skrivemammut/hjaelp/hjaelp-til-at-faerdigoere-opgaven/formalia/)

Noter (se særskilt afsnit – “Noter og litteraturhenvisninger”)

Litteraturliste (se særskilt afsnit – “Noter og litteraturhenvisninger”)

Bilag (evt.)

 

Sideopsætning:

Projektet må fylde maks. 20 standardsider.

En standardside er et mål for omfanget af tekst pr. side. Definitionen på en standardside er det tekstindhold, der kan være på en side, hvis siden er formateret på følgende måde:

Times New Roman

Skriftstørrelse 12

1½ linjeafstand

Margin 3 cm

Ikke indeholdt i siderne: indholdsfortegnelse, illustrationer, litteraturliste, henvisninger/dokumentation (fodnoter eller i teksten), evt. bilag.

Fodnoter brugt til uddybende forklaringer er indeholdt i siderne.

Besvarelsen skal rumme et abstract på engelsk, som bringes før indholdsfortegnelsen.

Dvs. du må gerne ændre i layoutet, men dine opgavesider skal kunne holdes inden for det, der svarer til 20 standardsider.

En standardside med ren tekst vil svare til 2400 tegn inkl. mellemrum.