Synopsiskogebog (innovation)

AT-synopsiskogebog (innovation)

 

Forside:

Titel på emnet og angivelse af fagkombination. Skabelonen til forsiden fra Skrivemammut skal anvendes.

 

Indledning:

Skriv en kort og præcis indledning, der leder fra det overordnede AT-emne til, hvad der er fokus i netop din undersøgelse.

Forklar hvorfor der er brug for din løsning og evt. det fagligt spændende i opgaven. Når læseren har læst din indledning, skal han forstå den konkrete sammenhæng, og at målet er at udvikle en innovativ løsning. Det er en god ide at angive en definition af innovation i indledningen: Ved innovation forstår jeg (i denne sammenhæng)…

 

Problemformulering:

Din indledning skal naturligt lede op til din problemformulering over et konkret problem, der søges belyst og løst ved hjælp af flere fags teorier og metoder.

Problemformuleringen er typisk formuleret som ét overordnet hovedspørgsmål, der lægger op til alle de taksonomiske niveauer:

Redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering.

Indledning og problemformulering fylder tilsammen ca. ½ side

 

Underspørgsmål:

Underspørgsmålene er de 3-5 nummererede spørgsmål, der er nødvendige at undersøge for at besvare problemformuleringen.

Husk: dine underspørgsmål skal hænge sammen indbyrdes, og de skal være relevante i forhold til din undersøgelses fokus.

Underspørgsmålene i AT innovation skal indeholde:

  • en undersøgelse af problemet
  • en præsentation af løsningsforslag og evt. produkt[1]
  • en vurdering af løsningsforslaget

Vær obs på, at de forskellige taksonomiske niveauer er repræsenteret. De behøver ikke være skrevet direkte ind, dine underspørgsmål skal bare lægge op til en besvarelse, der indeholder en taksonomisk progression – fx ud fra Bloom eller SOLO.

 

Fylder ca. ½ side.

 

[1] Produktet kan være: en plan, en dims, en model, en tekst, tegning, folder, regneark, program, handlingsplan, design, spil….

 

Diskussion af metode, teori, empiri og materiale:

Dette punkt er vigtigt, da man her viser, at man er bevidst om, hvilke metoder man har brugt til at belyse emnet, hvorfor man har valgt disse fag og deres metoder, og hvilke styrker og svagheder, der er ved disse fag og metoder.

Derfor skal du her inddrage overvejelser om valg af metode, teori, empiri og materiale. Alternativ kan du gøre det efter hver delkonklusion, hvor de enkelte valg er truffet.

 

Hjælpespørgsmål til diskussion af metode, teori, empiri og materiale:

Empiri:

Hvilke materialer har du anvendt? Hvorfor har du netop valgt dette materiale (fx værker, personer, begivenheder, eksperimenter eller statistik)?

 

Teorier/metoder:

Hvordan anvender du fagene og deres teori og metoder i din undersøgelse?

Hvorfor er de valgte teorier og metoder relevante i forhold til den sag, du undersøger?

Hvilke fordele eller begrænsninger har de valgte fag, teorier og metoder i forhold til den sag, du undersøger?

 

Delkonklusioner:

Her konkluderer du på dit arbejde med hvert underspørgsmål.

 

Fylder ca. 2½ side.

 

Sammenfattende konklusion

Den overordnede konklusion skal sammenfatte resultatet af din undersøgelse og

dermed besvare det spørgsmål, du stillede i problemformuleringen.

 

Derudover skal du vurdere:

Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag? (OBS det er dig, der skal argumentere for, at løsningsforslaget er innovativt!)

 

Endelig skal du formulere spørgsmål til videre undersøgelse:

Hvor gyldige/anvendelige er dine konklusioner? Hvordan kan dit arbejde videreudvikles? Foreslå yderligere relevante undersøgelser.

 

Fylder ca. ½ side.

 

Perspektivering til studierapporten

Perspektivér til studierapporten: Har du arbejdet med lignende problemstillinger/ metoder i andre AT-forløb?

Herudover kan du perspektivere til forløb i fagene (tekster, begivenheder, eksperimenter…)

 

Fylder ca. 1/4 side.

 

Litteraturliste

Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale.