Mål og krav

Produktkrav

En synopsis med 3-5 underspørgsmål til problemformuleringen, og af 3-5 siders omfang. Synopsen afleveres skriftligt i foråret og efterfølges af en mundtlig eksamen til sommer.

Det forventes, at du laver en disposition eller et talepapir til brug ved den mundtlige fremlæggelse til eksamen.

Din studierapport skal medbringes til den mundtlige eksamen, så censor kan se den.

 

Mundtlig eksamen

Den mundtlige prøve foregår på baggrund af synopsen og typisk med udgangspunkt i en disposition eller et talepapir. Prøven varer ca. 30 minutter. Heraf forventes elevens præsentation at vare ca. 10 minutter.

 

Bedømmelsesgrundlaget

Eleverne skal kunne

  • tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
  • foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
  • perspektivere sagen
  • vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
  • demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

Læreplanen for AT kan ses i sin fulde længde her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil9