Opgaveformulering

Studieretningsopgaven skrives på baggrund af en opgaveformulering. Det er vigtigt, at du i hele dit arbejde med opgaven holder dig opgaveformuleringen for øje, så du ender med at få skrevet en opgave, der besvarer opgaveformuleringen.

 

Opgaveformuleringen vil typisk være bygget op omkring Blooms taksonomiske niveauer og/eller SOLO taksonomien gradvist stigende mod de højere niveauer. Dvs.;

-Redegørelse

-Analyse, fortolkning og undersøgelse

-Vurdering, sammenligning, diskussion

 

Eksempel med fagene engelsk A og samfundsfag B:

 

Redegør for den britiske integrationsstrategi.

Der ønskes en analyse af Hanif Kureishis ”My Son the Fanatic” med inddragelse af samfundsfaglige begreber som bl.a. identitetstyper og identitetsstrategier.

Diskutér ud fra teksten, hvordan valget af identitetstyper og strategier har betydning for graden af den enkeltes integration i samfundet.

 

Eksempel med fagene matematik A og samfundsfag A:

 

Opstil 2-3 hypoteser om sammenhængene mellem ulighed og sundhed i Danmark. Hypoteserne skal begrundes fagligt.

Undersøg de opstillede hypotesers holdbarhed. Her skal du bruge www.sundhedsprofil2010.dk og det datamateriale, der fremgår her. På datamaterialet skal anvendes signifikanstests som fx Chi-i-anden-test.

Diskuter de samfundsøkonomiske konsekvenser af en øget statslig indsats over for social ulighed i sundhed. Herunder skal du inddrage overvejelser over:

– effekten af afgifter både for staten og for borgeren. Inddrag bl.a. nationalregnskabsligningen.

– samfundets tab i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdomsrelateret fravær

– de økonomiske konsekvenser af forebyggelse/efterbehandling

I besvarelsen skal udvalgte aspekter fra ”Vision” 01/2012, CEVEA – Tema: Social ulighed i sundhed inddrages.