Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Ordensregler

Generelle regler for god opførsel 
Oprydning i klasselokalerne 
Kantineområdet – Bibliotek/Videnscenter – Fællesområder 
Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer 
Pædagogisk værksted 
Erstatning 
Cykler og knallerter 
Information 
Regler for deltagelse i undervisning 
Advarselsprocedure 
Sanktioner 
Termins- og årsprøver 
Regler om brug af skolens computere og internetopkobling 
Skolens computere 
Skolens internetopkobling 

Særlige sanktioner ved overtrædelse af ovennævnte it-regler
På Munkensdam Gymnasium forudsætter vi, at eleverne overholder almindelige normer for god opførsel, orden og samvær. Dette gælder ved alle former for skoleaktiviteter, herunder også ekskursioner og studieture. Det forudsættes også, at alle giver deres bidrag til, at skolen og dens omgivelser er pæne og ryddelige.
Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre sanktioner. Eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år, har normalt ret til at blive hørt, inden en sanktion iværksættes. I særlige tilfælde vil en sanktion kunne iværksættes øjeblikkeligt, således at eleven og i givet fald forældrene først får mulighed for at udtale sig efterfølgende.
Nedenstående er eksempler på, hvad vi på Munkensdam forstår ved almindelig god adfærd.

Generelle regler for god opførsel
Oprydning i klasselokalerne

 • De enkelte klasser er ansvarlige for og forpligtet til, at der er ryddet op i klasserne, inden undervisningen begynder.
 • Undervisningen begynder og afsluttes først, når klasseværelset er ryddeligt. Efter sidste time i lokalet sættes stolene på plads.
 • Indtagelse af mad, slik, frugt og drikkevarer etc. foregår i almindelighed ikke i undervisningstiden. Undtaget herfra er vand i plastflasker.
 • Mobiltelefoner skal være på lydløs i undervisningstiden.

Eleverne har selv ansvar for opbevaring af penge og andre værdigenstande. De bør derfor ikke efterlades i overtøjet, i taskerne i klasserne eller i omklædningsrummene, men deponeres i elevskabene (lejes på kontoret).
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte sager.
Kantineområdet – Bibliotek/Videnscenter – Fællesområder
I undervisningstiden skal der være arbejdsro i kantineområdet, biblioteket og fællesområderne, idet arealerne skal kunne bruges som studieområde i undervisningstiden.
Der må ikke medtages mad og drikkevarer i biblioteket /videnscentret. Bordene i fællesområderne må ikke flyttes, da de ellers vil blokere de af brandmyndighederne godkendte flugtveje. Af samme grund må ledninger til bærbare PC’er ikke spærre flugtvejene.
Håndbøger, aviser og tidsskrifter må ikke fjernes fra biblioteksområdet. Hjemlån sker efter regler, der fastsættes af biblioteket.
Det er kun tilladt at spille musik i kantinen i 2. frikvarter onsdag og fredagen. Der kan dog gives dispensation efter aftale med rektor. Elevudvalget er ansvarlig for nedsættelsen af et musikudvalg.
Eleverne skal selv rydde op efter sig i kantineområdet og i fællesområderne:

 • Brugt service anbringes på de dertil beregnede vogne
 • Tomme genbrugsflasker skal afleveres til kantinepersonalet
 • Affald skal anbringes i affaldsspandene
 • Stolene skal hænges op under bordene hver gang, man forlader sin plads i kantinen

På skift lægger klasserne sidste hånd på oprydningen i kantinen og fællesområderne. En plan for oprydningen tilrettelægges af kontoret og fremgår af Lectio.

Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Det er heller ikke tilladt at ryge på de private nabomatrikler og tilkørselsveje hertil. Rygning på offentlige områder uden for skolens matrikel foregår fortsat i henhold til skolens almindelige ordensregler vedrørende hensynsfuld opførsel og selvoprydning.
Rygeforbuddet gælder alle – medarbejdere, elever og gæster. Det generelle forbud mod rygning kan ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.
En overtrædelse af rygeforbuddet betragtes om en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller formidle alkohol på skolen. Det er ligeledes ikke tilladt at møde på skolen i påvirket tilstand. Indtagelse af øl og vin er kun tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Det gælder arrangementer som skolefester og fredagscaféer. Ved disse arrangementer må man ikke medbringe egne drikkevarer. Alt salg af drikkevarer formidles gennem skolen.

Besiddelse, brug eller formidling af euforiserende stoffer på skolen eller skolens matrikel er ikke tilladt. Tilsidesættelse af denne bestemmelse kan medføre øjeblikkelig bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Pædagogisk værksted
Elever har kun adgang til pædagogisk værksted sammen med en lærer. I eksamensperioden er der dog aldrig adgang.

Erstatning
Beskadigelse af inventar eller undervisningsmateriel – herunder bøger – medfører krav om erstatning.

Cykler og knallerter
Cykler og knallerter skal henstilles i cykelskurene.

Information
Opslag eller plakater må kun anbringes på opslagstavlerne efter aftale med sekretærerne.
Internationalt udvalgs og studievejledernes opslagsplads må kun benyttes til meddelelser fra kontoret eller studievejlederne.

Regler for deltagelse i undervisning
Bestemmelserne vedrørende aktiv deltagelse findes i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” (bek nr. 1077 af 13/09/2017).
På Munkensdam Gymnasium gælder følgende: Der findes ingen ”ret” til fravær.
Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session eller barsel mv. og ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med i opgørelsen af fravær.
Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter Rektors konkrete vurdering. Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Denne erklæring betales af eleven.
Kommer eleverne for sent til undervisningen eller forlader lokalet før undervisningen er slut, kan dette betragtes som fravær.
Eleverne har pligt til at angive fraværsårsag i Lectio og begrunde fraværet i feltet ’Bemærkninger’.
Desuden skal kontoret underrettes i tilfælde af længerevarende fravær og årsagen hertil.
Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. (Dvs. at der skal være gjort et bevidst forsøg på at besvare opgaven). Såfremt en opgave afleveres efter det fastlagte tidspunkt medfører dette 50 % fravær for opgaven.

Hvis skolen opdager, at en elevs opgave – eller dele af den – er afskrift af en anden opgave vil en sådan opgave ikke tælle som afleveret. Dette betyder i praksis:

 • At eleven får 100 % fravær for den pågældende opgave
 • At eleven IKKE kan aflevere en ny opgave
 • Skolen registrerer såvel den enkelte elevs deltagelse i undervisningen som dennes aflevering af opgaver. Registrering af elevens deltagelse i undervisningen gælder normalt for et skoleår ad gangen.

Elever, der ikke deltager i klassens eller holdets ekskursioner, gennemfører så vidt muligt almindelig undervisning. Har en elev ikke mulighed for at deltage i en klasses studietur, forventes eleven at arbejde hele ugen på skolen med en stillet opgave.

Advarselsprocedure
Hvis skolen skønner, at en elev forsømmer møde- og/eller afleveringspligten, orienteres eleven (eller hvis eleven er under 18 år værgen) om, at skolen vil iværksætte sanktioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer. Hvis fraværet overstiger 15 % i et enkelt fag eller 10 % i fagene tilsammen af den afholdte undervisning, vil skolen normalt skønne, at eleven er forsømmelig.
Såfremt ovennævnte orientering ikke medfører forbedringer i elevens adfærd giver skolen en skriftlig advarsel. En advarsel kan ikke overføres fra det ene skoleår til det næste, med mindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende.

Sanktioner
Hvis en elev herefter ikke forbedrer sit fremmøde, kan den skriftlige advarsel følges op af en henvisning til eksamen på særlige vilkår. “Særlige vilkår” betyder, at man kommer op i alle fag, der er mulige på det pågældende klassetrin. Når en elev bliver indstillet til eksamen på særlige vilkår underrettes UU om at eleven er frafaldstruet.
I grove tilfælde kan konsekvensen blive, at eleven bortvises fra skolen, herunder undervisningen, eller at eleven nægtes oprykning.
Før rektor træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion, skal den pågældende elev – og dennes forældre, hvis eleven er undergivet forældremyndighed – have haft lejlighed til at udtale sig om sagen. Rektors afgørelse kan påklages til Undervisningsministeriet.

Termins- og årsprøver
Eleverne har pligt til at deltage i termins- og årsprøver og møde mindst 15 minutter før prøvens start. Hvis sygdom forhindrer deltagelse i prøven underrettes skolen straks herom.
Regler om brug af skolens computere og internetopkobling

Skolens computere
Skolens computere må kun benyttes i forbindelse med undervisning. De må ikke anvendes til et kommercielt formål.
Når man kobler sig på en af skolens computere, skal man anvende sit eget personlige brugernavn og den tilhørende kode. Det er ikke tilladt at lade andre anvende adgangskoden. Derfor skal man altid logge af skolens net, når maskinen forlades.
Det er ikke tilladt at ændre på opsætningen af skolens computere herunder at installere nye programmer Det er ikke tilladt at foretage handlinger, der kan ødelægge skolens computere ved eksempelvis at sprede virus.

Skolens internetopkobling
Det følgende gælder både for brug af Internettet fra skolens maskiner og fra egne bærbare koblet til internettet over skolens trådløse netværk.
Man skal overholde god it-etik på Internettet. Man må derfor ikke besøge forbudte internetsider som for eksempel børnepornografiske sider eller afsende mails, der har injurierende, ærekrænkende eller racistisk indhold. Funktionen ”Beskeder” i Lectio må kun bruges til meddelelser vedrørende undervisning.
Det er ikke tilladt at anvende skolens internetopkobling til at nedhente film- og musikfiler og andre filer, som er beskyttet af ophavsrettigheder. Det er heller ikke tilladt at anvende skolens internetopkobling til piratkopiering og distribution af kopier.

Særlige sanktioner ved overtrædelse af ovennævnte it-regler:
Overtrædelse af reglerne kan medføre, at retten til at bruge skolens computere og det trådløse netværk inddrages.
Ved særligt grove overtrædelser kan det medføre bortvisning fra skolen og eventuelt en politianmeldelse, hvilket i meget grove tilfælde kan udløse fængselsstraf.
Hvis der er mistanke om misbrug kan den systemansvarlige efter godkendelse af skolens rektor foretage en gennemgang af brugerens data herunder e-mails. Forinden skal brugeren orienteres herom.
Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som udføres på skolens computere eller det trådløse net.