Behandling af personoplysninger på MDG

 

 

 

Sådan behandler vi oplysninger om elever

Hvad er personoplysninger?

Munkensdam Gymnasium har brug for følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse, fødselsdato cpr.nr. nationalitetsoplysninger, mailadresse, telefonnummer, tilknytning til institutioner (f.eks. Kolding Musikskole), billeder, oplysninger om værger.
 • Løn- og skatteoplysninger(bogmedhjælpere).
 • Helbredsoplysninger, herunder sygdom og handicap, lægeerklæringer.
 • Brugeroplysninger, f.eks. systembrugeroplysninger, logning af internetbrug, bedømmelsesoplysninger, deltagelse i hold, og fravær og sanktioner.

Hvorfor gemmer vi dine personoplysninger?

Munkensdam Gymnasium skal bruge dine personoplysninger til følgende:

 • Vi skal bruge dine identifikationsoplysninger, så vi bl.a. kan placere dig i en klasse og senere på en studieretning og til sidst, når du har gennemført uddannelsen, at udfærdige et eksamensbevis.
 • Når du går på skolen, vurderer vi din studieaktivitet og dit fravær løbende, så vi kan sikre os, at du modtager tilstrækkeligt med undervisning.
 • Vi har også brug for dine identifikationsoplysninger, hvis vi skal kontakte dig, f.eks. i forbindelse med aflysning af timer, indkaldelse til møder eller lignende. Er du ikke myndig, skal vi også have kontaktoplysninger på dine forældre/værger.
 • Når vi har brug for at kontakte tidligere uddannelsesinstitutioner ved skift mellem uddannelser.
 • Hvis der skal tages specielle tage hensyn og iværksættes hjælpeforanstaltninger, f.eks. IT-rygsæk til ordblinde (SPS-støtte) / fritagelse fra bestemte fag / hjælp ved akut opståede sygdomsudbrud skal vi også bruge helbredsoplysninger f.eks. lægeattester.
 • Når du tager på studierejser, er det nødvendigt, at skolen har dine personoplysninger og det er nødvendigt at videregive f.eks. pasnumre.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Munkensdam Gymnasium er forpligtet til at videregive oplysninger om dig til en række offentlige databaser bl.a.:

 • Ungedatabasen (Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre, SU-styrelsen, eksamensdatabasen, Undervisningsministeriet, Kvalitets­ og tilsynsstyrelsen, Skat, XPRS, Revision, Aktivitetsindberetning til UVM, Taxameterindberetning til UVM.
 • Andre uddannelsesinstitutioner.
 • Andre Gymnasier og HF-kurser (i forbindelse med overflytning af elever), folkeskoler og efterskoler (i forbindelse med overflytning af elever, brobygning og gæsteelever), videregående uddannelser.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Munkensdam Gymnasium opbevarer dine personoplysninger i Lectio. Følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsattester opbevares dog i skolens digitale arkivsystem IMS, hvor alle aktiviteter logges.

Munkensdam Gymnasium kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på udelukkende at opbevare informationer, der er nødvendige for at udstede et bevis eller overføre merit, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Oplysningerne om dig stammer fra Optagelse.dk og fra dig selv, hvis du f.eks. afleverer en lægeerklæring.

Hvad har du ret til i forhold til dine personoplysninger?

Her kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Munkensdam Gymnasium. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 • Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en

person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af din personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.