Omsorgsplan

En elevs dødsfald

 

A) Lige efter dødsfaldet

1.      Lærerne underrettes ved samling på lærerværelset. Der tages telefonisk kontakt til de lærere, som har den pågældende elev, men som ikke er til stede på skolen. Herefter lægges en besked i lectio

2.      Eleverne underrettes ved samling i fællesområdet. Her informeres om, hvad der er sket, og der afholdes 1 minuts stilhed.

Alle, der føler behov, tilbydes en sammenkomst efter skole, varetaget af rektor, for uddybning af årsag og afklaring af eventuelle spørgsmål fra eleverne. De pårørende orienteres mundtligt, hvis det er muligt, om den forventede procedure.

3.      Elevens stamklasse samles. Den første time, eller et tidsrum efter elevernes ønske, vil klassens lærere og studievejleder og evt. rektor/ vicerektor være til stede, så eleverne kan få lejlighed til at stille spørgsmål og til at tale ud om dødsfaldet. Undervisningen i elevens klasse genoptages ikke den pågældende dag.

Klassens elever sendes ikke hjem, uden at det er sikret, at alle elever har haft kontakt til egen familie.

Elever, der har behov for at tale med en ekstern psykolog, må henvises til at kontakte egen læge med henblik på henvisning via det offentlige sygesikringssystem.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, at skolen stiller professionel hjælp til rådighed for klassen og lærerne.

Studievejlederen skal gøre det klart, at eleverne, også senere, altid er velkomne til en samtale.

I den efterfølgende tid skal en af klassens teamlærer tage dødsfaldet op med klassen, så eleverne ikke får indtryk af, at skolen har glemt klassekammeratens dødsfald.

4.      Vær opmærksom på, at der er elever i andre klasser og på andre hold, der har relation til afdøde. Her er det vigtigt, at en studievejleder eller en lærer tager en samtale med pågældende elever og skønner, om der er brug for professionel krisehjælp i form af psykolog (se under punkt 3). Evt. skal der laves en gruppesamtale mellem studievejlederen og de berørte elever efter samme fremgangsmåde som under punkt 3.

5.      I skolens øvrige klasser taler en lærer med klassen om hændelsen. Vær her opmærksom på kæreste/ venner/ veninder til afdøde (se ovenfor).

6.      Rektor sender kondolencebrev til elevens forældre med information om, hvad skolen har foretaget sig i forbindelse med dødsfaldet.

7.      Der flages på halv resten af dagen.

 

B) Om bisættelsen

1. Der gives mulighed for, at alle, der ønsker det kan deltage ved bisættelsen, hvis denne er annonceret og/eller familien ønsker det.

2. Skolen sender blomster til bisættelsen.

3. Der flages på halv på bisættelsesdagen til efter bisættelsen. Herefter flages på hel. Deltagende elever og lærere er fritaget for al undervisning hele dagen, hvis de      ønsker det.

 

C) Opfølgning

 1. Det er vigtigt, at lærerne er opmærksomme på elevernes adfærd, selv lang tid efter hændelsen og taler med de elever, der måtte have behov for det eller sender dem videre til en studievejleder.
 2. Klassens studievejleder tager initiativ til opfølgende samtaler med klassen, og klassen får evt. mulighed for at skrive kondolerende breve til afdødes familie eller på anden måde lov til at bearbejde hændelsen.

Efter 1-2 måneder tager studievejlederen kontakt til klassen og følger op på, hvordan klassen har håndteret situationen.

 

Personaledødsfald

 

 A) Lige efter dødsfaldet

 1. Personalet underrettes ved samling på lærerværelset. Ansatte, som ikke er på arbejde, underrettes pr. telefon. Herefter lægger ledelsen meddelelse i lectio. Dødsårsag og omstændigheder omkring hændelsen afklares. Det er vigtigt, at personalet får mulighed for at tale om hændelsen og bearbejde den.

Det skønnes fra rektors, tillidsrepræsentants og sikkerhedsrepræsentanternes side, om det er nødvendigt for personalet eller enkelte lærere at få professionel hjælp i form af psykologsamtale og om planlagt undervisning gennemføres.

Eleverne informeres ved samling i fællesområdet.

Der afholdes 1 minuts stilhed.

Hvis det er en lærer, der er død, tager rektor / studievejleder en samtale med lærerens klasser og skønner, i hvilken grad det er nødvendigt for klassen at bearbejde situationen.

Rektor skønner i samråd med tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i hvilket omfang undervisningen skal fortsætte.

 1. Rektor sender brev/ringer til afdødes familie med information om, hvad skolen har foretaget sig i forbindelse med dødsfaldet.
 2. Der flages på halv resten af dagen.

 

B) Om bisættelsen 

1.      Der gives mulighed for, at alle, der ønsker det, kan deltage ved bisættelsen, hvis denne er annonceret og/eller familien ønsker det.

2.      Skolen sender blomster til bisættelsen.

3.      Der flages på halv til efter bisættelsen, hvorefter der flages på hel resten af dagen.

 

C) Opfølgning 

 1. Det er rektors, sikkerhedsrepræsentanternes og tillidsrepræsentantens opgave at holde øje med lærernes reaktioner og gennemføre eventuelle samtaler med personalet og eventuelt at sende dem til psykolog.
 2. Det er rektors, sikkerhedsrepræsentanternes og tillidsrepræsentantens opgave hensigtsmæssigt at følge op på begivenheden med opfølgende samtaler, hvor det skønnes nødvendigt.

En elev mister en af sine nærmeste
eller der er langvarig/alvorlig sygdom i familien.

 1. Hvis en lærer eller rektor får besked om en alvorlig hændelse i elevens hjem, skal dette straks indberettes til studievejlederen, der giver elevens lærere besked.
 2. Studievejlederen kontakter eleven i skolen eller ringer hjem og tilbyder en samtale hurtigst muligt.
 3. Studievejlederen orienterer om mulig psykologhjælp samt om andre muligheder for hjælp og støtte til unge i sorg.
 4. Studievejlederne og eleven vurderer i hvilket omfang klassen eller andre af skolens elever skal underrettes.
 5. Hvis klassen informeres om f.eks. dødsfald hos en klassekammerats familie, skal klassen samtidig orienteres om, på hvilke måder det er hensigtsmæssigt at omgås den ramte klassekammerat. Dette sker på initiativ fra studievejlederen.

 

Ved alvorlige ulykker i skoletiden på skolens grund 

1.    De tilstedeværende øjenvidner til ulykken samles på skolen. Sammen med en ledelsesrepræsentant og studievejleder håndteres elevernes første indtryk. Der tages stilling til, om disse elevers hjem skal kontaktes fx med henblik på afhentning på skolen.

2.    De tilstedeværende ledelsesrepræsentanter, studievejledere eller lærere sørger for at indhente kontaktinformation på alle elever, der har overværet ulykken.

3.    Ledelsen sørger for at underrette klassens lærere og studievejleder.

4.    Efter 2-4 uger eller når de umiddelbare konsekvenser af ulykken er kendt, indkalder skolens rektor/vicerektor klassens lærere og studievejleder til debriefing eventuelt i samarbejde med psykologen, der har varetaget krisebehandlingen af eleverne. Karakteren af denne debriefing afhænger af ulykkens omfang og konsekvenser. Som minimum skal der dog gøres plads til en samlet drøftelse af de følelsesmæssige aspekter af ulykken for den enkelte samt til overvejelser over de langsigtede konsekvenser for klassen.