Kvalitetssikring

Kvalitetssystem, Munkensdam Gymnasium 2018

Arbejdet med kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium har til hensigt:

 1. at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske og regelmæssige interne evalueringer, og
 2. at dokumentere resultaterne af kvalitetssikringsarbejdet for omverdenen.

Kvalitetssystemet refererer til lov om gymnasiale uddannelser §10 (BEK. Nr. 479 af 18/5 2017).

Niveau 1, Selvevaluering

Selvevalueringen gennemføres årligt. Det overordnede formål er udvikling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet.

Indsatsområderne på dette niveau fastsættes i samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelse, og afrapporteres ved hvert skoleårs afslutning.

Indsatsområderne for skoleåret 2017-18 er:

 • Fagligt niveau: Løfteevne og karakterer
 • Elevtrivsel: Elevtrivselsundersøgelse, fravær, frafald (Gennemførelsesprocent)
 • Studiekompetence: Overgangsfrekvens til videre uddannelse
 • Undervisningen: Fælles undervisningsevalueringer og faggruppeudviklingssamtaler

Opfølgningsplaner fra selvevalueringerne vil være tilgængelige på skolens hjemmeside her (link)

 

Niveau 2, Undervisningsevaluering

Evalueringen af undervisningen gennemføres mindst to gange årligt på hvert hold af holdets underviser(e).

Hensigten med den regelmæssig evaluering af undervisningen er at læreren får elevfeedback på sin undervisning, og eleverne får indflydelse på undervisningen.

Evalueringen gennemføres i klassen/på holdet enten skriftligt eller mundtligt. Forslag til evalueringsværkstøjer kan hentes i Lectio, og der opfordres til at variere evalueringsmetoden, således at alle aspekter af undervisningen belyses over tid.

Evalueringsmetode- og indhold fastsættes af klassens/holdets underviser(e).

Handleplanen på baggrund af evalueringen udarbejdes i samarbejde mellem lærer og elever efter en kort præsentation af evalueringens resultat.

Handleplanen skal efterfølgende gøres tilgængelig i klassen/holdets mappe på Lectio.

Niveau 3, Øvrige kvalitetsinitiativer og -aktiviteter

For eleverne

Aktørerne på dette niveau er skolens ledelse, hhv. årgangsledelse, skolens undervisere og skolens elever.

 • Den kontinuerlige evaluering af den enkelte elev, fra skoleåret 2018 med særligt fokus på den formative respons.
 • Vejledning i forbindelse med valg af studieretning
 • Evaluering af introforløbet i hhv. grundforløbet og studieretningsforløbet
 • Trivselssamtale i 1.g efter opstart i studieretningsklasserne
 • Faglige og pædagogiske indsatsområder: Evaluering af forløbet omkring de større skriftlige opgaver (SSO)

For skolens ansatte

Aktørerne på dette niveau er skolens ledelse, og skolens undervisere.

 • Den lovpligtige APV
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS)
 • Faglige og pædagogiske indsatsområder
 • Evaluering af teamopgaver
 • Evaluering af skoleårets pædagogiske indsatsområder