Fastholdelsesstrategi

 

Formålet med fastholdelsesstrategien er at nedbringe fravær og frafald, identificere fraværsårsager hurtigst muligt og iværksætte støtteforanstaltninger.

På Munkensdam Gymnasium ønsker vi et aktivt samarbejde med eleven og eventuelt elevens forældre/værger for at sikre elevens fastholdelse og trivsel.

De centrale personer i denne forbindelse er skolens årgangsledere, studievejledere, elevcoachen og klassernes teamledere samt læsevejledere i samarbejde med elever og deres forældre, hvor det er nødvendigt.

Introduktionen til gymnasiet

Alle klasser på første årgang har to tutorer tilknyttet i den første tid. Tutorerne kommer fra 2. årgang og modtager og orienterer de nye elever om elevnære forhold.

Hver klasse på 1. og 2. årgang har to teamledere tilknyttet. Første skoledag er der lavet navneskilte og pladser på baggrund af studiegrupper til de nye elever. Studiegrupperne har et fagligt og socialt samarbejde.

Alle klasser på 1. årgang modtager besøg af rektor inden for de første uger. Her bydes velkommen, og studie- og ordensregler samt retningslinjer for fravær gennemgås som en del af den generelle forventningsafstemning.

Yderligere introduktionsarrangementer af faglig og social karakter i grundforløbet er beskrevet under punktet ’ny elev’ på hjemmesiden.

I begyndelsen af studieretningsforløbet i 1.g vurderer teamledere, årgangsledere, studievejledere og skolens elevcoach, om enkeltelever har behov for en ekstra støtteforanstaltning. Herefter indkaldes elev og forældre (hvis eleven er under 18) til en drøftelse om eventuelle indsatser.

I studieretningsforløbet modtager alle klasser i 1.g en lektion med studieteknik ved klassens studievejleder.

Fravær og trivsel

Alle elever skal ved fravær oplyse en fraværsårsag i Lectio.

Ledelsen informerer løbende skolens lærere om proceduren ved registrering af skriftligt fravær.

Årgangsledere, studievejledere og skolens elevcoach afvikler hver 4. uge et fraværsmøde. Ved en systematisk gennemgang af skolens klasser vurderes fastholdelsesindsatser og eventuelle sanktioner på elevniveau.

I forbindelse med karaktergivning afvikler klassens teamledere, årgangsleder, studievejleder og evt. elevcoach møder om klassernes og enkeltelevers faglige og sociale trivsel. På mødet aftales også konkrete fastholdelsestiltag og opfølgning, samt eventuel kontakt til elevens forældre/værger.

Ved skoleårets afslutning gennemføres lærerforsamlingsmøder om klassernes og enkeltelevers faglige og sociale trivsel for årgangsleder, studievejleder, en klasses samlede lærerteam og evt. elevcoach. På mødet aftales også konkrete fastholdelsestiltag og opfølgning, samt eventuel kontakt til elevens forældre/værger.

Studievejledere, årgangsledere og elevcoach kan efter konkret vurdering inddrage eksterne aktører som en del af fastholdelsesindsatsen.

UU orienteres om længerevarende udeblivelse fra undervisningen, som kan give mistanke om frafald.

Læsevejledning

I løbet af de første 4 uger på 1. årgang gennemføres en screening med henblik på at afdække elevers eventuelle læsevanskeligheder. På baggrund af screeningen orienteres relevante lærere, studievejleder og årgangsleder, hvis en elev testes som svag læser eller dyslektisk/ordblind.

Ordblinde elever modtager programmer eller andre støtteforanstaltninger til hjælp i den daglige undervisning og forberedelse samt til eksamenerne.

Elever kan henvises til læsevejledningen efter konkret vurdering i forbindelse med udarbejdning af afleveringer eller opgaver.

Læsevejledningen deltager i skrivecamps i forbindelse med afviklingen af de større skriftlige opgaver.

Lektiecafé

Skolen tilbyder hver uge lektiecafé fra 15-16 i skolens videnscenter. Fagsammensætningen skifter efter behov, dog er der hver uge lektiecafé i matematik.

Sygdom

Sygdom af kortere varighed angives som fraværsårsag i Lectio.

Længerevarende sygdom giver elever ret til sygeundervisning efter 10 dages sygefravær.

Ved hyppige, kortere sygefravær har eleven mulighed for at modtage supplerende undervisning i tilknytning til den almindelige undervisning.

Længerevarende sygdom, kronisk sygdom eller fritagelse for idræt dokumenters ved hjælp af lægeerklæring.

 

11.12.19/SU