Fastholdelsesstrategi

Formål: at nedbringe fravær/frafald, identificere fraværsårsager hurtigt og iværksætte støtteforanstaltninger

 • 1.g orienteres i introperioden ved rektor om retningslinjer vedr. fravær
  • Angivelse af fraværsårsag i lectio
  • Lægeerklæring ved fritagelse for idræt
  • Lægeerklæring ved længerevarende sygdom/kronisk sygdom, der giver korte, men regelmæssige fravær
 • Teamlederne i 1.g sørger for god velkomst til eleverne ved bl.a. navneskilte (1. skoledag), faste grupper med fastholdelsesforpligtelser over for hinanden; dvs. kommer en elev ikke i skole en dag, kontakter de nye gruppekammerater vedkommende.

 

 • Årgangslederne for 2.g og 3. g besøger klasserne for kort at repetere retningslinjerne for fravær.
 • Lærerteamene er særligt opmærksomme på de elever, der året forinden har haft meget fravær, og reagerer hvis der er tendens til, at det fortsætter. Fx at de skriftlige opgaver ikke afleveres til tiden.
 • Administrationen og studievejledningen:
  • Fraværsopgørelser tjekkes hver uge med henblik på at finde elever, der ikke er mødt eller har iøjnefaldende stort fravær
  • Fraværende elever kontaktes for at aftale samtale
  • UU orienteres om ’mere systematisk’ udeblivelse fra undervisningen, som kan give mistanke om frafald
  • Ledelsen informerer lærerne om procedurer ved registrering af skriftligt fravær
 • Læsevejledningen
  • Der afholdes i løbet af de første 4 uger screeninger med henblik på at afdække svage læsere mv. Læsevejlederne screener i et AT-modul, retter og informerer de relevante lærere

Læsevejlederne iværksætter hjælpeforanstaltninger, hvis de er påkrævet. Studievejlederne informeres.

 

Fortsatte procedurer

Derefter møder om fravær ca. hver 4.uge. Fraværsstatistikkerne gennemgås af studievejlederne i samarbejde med ledelsen.

Studievejlederne følger løbende de enkelte elever og klasser via de pågældende elevers teamledere. Såfremt studievejlederne skønner, at der er fare for, at en elev ikke kan gennemføre uddannelsen, indkaldes eleven af studievejlederen til en samtale.

Ved længerevarende sygdom – senest efter 10 skoledages sygefravær – har eleven ret til sygeundervisning.

Ved hyppige kortvarige sygefravær har eleven mulighed for at få supplerende undervisning i tilknytning til den almindelige undervisning. Studievejlederne skal tilbyde ekstra undervisning/lektiecafé til de elever, som begrundet i sygdom, har svært ved at gennemføre studiet. Studievejlederne lægger en konkret plan for den enkelte elev, og foretager aftaler med relevante lærere

Studievejlederne skal ligeledes gennem samarbejde med lærerne, læsevejlederen, skolepsykologen og evt. andre sørge for at give elever med særlige behov ekstra hjælp.

Studievejlederne vurderer, om der skal udarbejdes en ”kontrakt” med eleven, som beskriver, hvad eleven skal gøre; fx deltage aktivt i undervisningen, deltage i lektiecaféen eller specialundervisning. Følger eleven skolens råd og tilbud, iværksættes der ikke sanktioner. Følger eleven ikke skolens råd, skal studievejlederne meddele dette til ledelsen, som beslutter eventuelle sanktioner på baggrund af studievejledernes indstilling.

 

/LH