Elevtrivselsundersøgelser

 

 

Hvis du ønsker at se nærmere på undersøgelserne, så klik på de respektive links nedenfor.

Handleplan ETU 2018

Handleplan Elevtrivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse - UMV, Munkensdam Gymnasium 2016

Handleplan: Trivselsundersøgelsen for Munkensdam Gymnasium blev i november 2016 besvaret af skolens 2.g elever. Svarprocenten blev på 91,2 % hvilket er en høj svarprocent. Efterfølgende har elevrådets repræsentanter: Freja Oxholm og Nicoline Busk-Andersen, rektor Lene Hauge og vicerektor Jørn Andersen behandlet undersøgelsens resultater og udarbejdet handleplanen. Alle kunne genkende billedet af Munkensdams undervisningsmiljø og alle opfattede resultatet af spørgeskemaet som retvisende for det generelle billede af skolens undervisningsmiljø. Alle er også enige om at resultaterne af undersøgelsen generelt er rigtig positive og tilfredsstillende. Som altid er der dog visse parametre der kan forbedres. De udpegede parametre blev grupperet i indsatsområder som kan ses nedenfor.   Indsatsområder.
 1. Planlægning og gennemførsel af undervisningen
  Problemstilling. Koordineringen af skriftlige opgaver ønskes forbedret.   Mål og Handlinger. Koordinere de skriftlige afleveringer bedre ved følgende:
 • Der inddrages to skriftligheds-/elevtime elevvagter i alle klasser. Disse har til opgave at orientere teamlederne om for høje ugentlige elevtimetal.
 • Der arbejdes på at lærerne kommer tidligere i gang med mindre skriftlige opgaver som stilles tidligere for at modvirke ophobning af store opgaver på bestemte tidspunkter af året (f.eks. op til efterårsferien). Især i 2.g og 3.g behøver forløb ikke slutte med opgave op til en ferie.
  Tidsplan. Iværksættes hurtigst muligt ved teamlederne: i 1.g ved skolestart og SR start, samt 2.g og 3.g ved skolestart.   Problemstilling. Variation i undervisningen optimeres.   Mål og Handlinger. Udbrede kendskabet til variationsmulighederne i undervisningen.
 • Der arbejdes pt. med interne og eksterne kurser og dette arbejde fortsættes i diverse pædagogiske fora.
 • Eleverne (især i 3.g) kan med fordel inddrages mere i dialogen om undervisningens tilrettelæggelse.
  Tidsplan. Skal ske løbende.   Problemstilling. Opfølgningen på undervisningsevalueringer forbedres.   Mål og Handlinger. Forbedre den reelle opfølgning på undervisningsevalueringerne ved følgende:
 • Der udarbejdes tilgængelige handleplaner på baggrund af undervisningsevalueringerne. Disse følges op.
 • Lærerne skal tydeligt gøre opmærksom på, hvornår der evalueres og følges op.
   Tidsplan. Iværksættes hurtigst muligt.   Problemstilling: Brugen af underholdning som facebook mm. virker generende i lektionerne.   Mål og Handlinger: nedbringe den forstyrrende brug af underholdning ved regler for brug af pc, integration af medier i undervisningen mm. Både elevråd og ledelse samt lærere tager emnet op. I processen mod en bedre IT-kultur er det vigtigt at italesætte og forventningsafstemme brugen af computere – herunder hvordan og hvornår der tages noter. Det er primært en læreropgave at rammesætte brugen af computere og forpligte eleverne på egen og andres læring – helt fra starten i 1.g. Eleverne forventes at være medansvarlige omkring brugen af computere. Det gælder i klassen såvel som i gruppearbejde.   Tidsplan: Iværksættes hurtigst muligt   Problemstilling: Informationen om skemaaflysninger og ændringer gives tidligere og bedre.
 • Sker ved inddragelse af lærere og administrativt personale.
  Tidsplan. Iværksættes hurtigst muligt.
 1. Nul mobning
  Problemstilling: Der er tale om meget lidt mobning, men én gang opfattes som én gang for meget.   Mål og Handlinger: Mobning nedbringes til nul. Elevrådet drøfter sagen og opfordrer til at henvende sig til ledelse, studievejledere eller elevrådet hvis der opleves mobning.
 • Inddrage taktile aktiviteter som en del af arbejdet med klassekulturen.
  Tidsplan: Dette italesættes på elevrådsmøder og for lærerne.
 1. Fysisk miljø og æstetisk miljø.
   Problemstilling: Luften bliver tung i undervisningslokalerne.   Mål og Handlinger: Bedre luftkvalitet i undervisningslokalerne.
 • Elevrådet opfordrer eleverne til at lufte ud jævnligt – især i frikvarterer.
 • Lærerne opfordres til at være behjælpelige med at lufte ud jævnligt.
  Tidsplan: sker løbende.   Problemstilling: PC´ere, netværk og printere er ikke funktionsdygtige i perioder.   Mål og Handlinger: For at undgå nedbrud gennemgås og opdateres netværk samt printere ved IT medarbejder.   Tidsplan. Iværksættes hurtigst muligt Udover de overordnede indsatsområder tages problemstillinger der kan henføres til enkelte klasser op via klassernes teamledere.   /JA (Januar, 2017)