Antimobbestrategi

Antimobbestrategi (28. februar, 2018)

Antimobbestrategi Munkensdam Gymnasium Pr 1 Marts 2018 Følgende antimobbestrategi er udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” (LBK nr. 316 af 5/4- 2017). Strategien omfatter forebyggelse af mobning, samt handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning. Mobning som fænomen opfattes på samme måde som beskrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM): ”Mobning er et gruppefænomen. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med. Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab”. (Se: http://dcum.dk/media/2082/8tegnmob.pdf). Uanset om mobningen finder sted på baggrund af enkeltpersoners adfærd eller en gruppes normsæt, er mobning uacceptabel, men de forskellige situationer kræver forskellige reaktioner og tilhørende handleplaner.

Forebyggelse af mobning

Munkensdam Gymnasiums forventninger til eleverne i forhold til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens studie- og ordensregler, hvor der bl.a. kan læses følgende: ”På Munkensdam Gymnasium forudsætter vi, at eleverne overholder almindelige normer for god opførsel, orden og samvær. Dette gælder ved alle former for skoleaktiviteter, herunder også ekskursioner og studieture.” Studie- og ordensreglerne findes på www.munkensdam.dk. I forlængelse heraf anses det for værdifuldt at værne om det gode sociale klima eleverne imellem og mellem elever og medarbejdere og værne om det åbne og positive fællesskab på Munkensdam Gymnasium.  Munkensdam Gymnasium forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring. Det sker ved følgende indsatser.
 • Lærerne er opmærksomme på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd.
 • Alle 1.g-elever orienteres i introperioden om skolens studie- og ordensregler. Denne indsats varetages af rektor på Munkensdam Gymnasium.
 • Ved skolestart indgår de nye 1g-elever i en studiegruppe sammen med 3 andre klassekammerater. Teamlederne danner studiegrupperne og danner nye grupper hver tredje uge.
 • Teamlederne er opmærksomme på elevernes trivsel, især i starten af 1.g og kontakter en studievejleder/elevcoach og/eller årgangslederen, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning
 • Alle elever deltager mindst én gang i en elevtrivselsundersøgelse, som hovedregel i 2.g, med opfølgning på klasse- og skoleniveau.

Handlinger i forbindelse med mobning

Elever Hvis elever støder på mobning på Munkensdam Gymnasium, skal de reagere således:
 • prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen
 • sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet
 • støtte den, der mobbes
 • fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, klassens teamledere, elevcoachen, en studievejleder eller en ledelsesrepræsentant.
  Lærere og teamledere Hvis en lærer eller teamleder oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren/teamlederen:
 • undersøge og vurdere, om der er tale om mobning
 • så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd i form af mobning. (Hvis en anden ansat end en lærer bliver vidne til en uacceptabel social adfærd kan denne vælge at kontakte skolens ledelse, som herefter tager sig af det videre forløb).
 • søge at dokumentere mobningen
 • støtte den mobbede
 • gøre teamleder, elevcoachen og årgangslederen opmærksom på mobningen.
  Ledelse Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:
 • straks iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.
 • i samarbejde med den/de relevante teamleder(-e) udarbejde en handleplan (se nedenfor omkring indholdet af en handleplan) for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.
 • iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.
 • informere de berørte elever og for elever under 18 år forældremyndighedsindehaverne om plan og midlertidige foranstaltninger.

Elevtrivselsundersøgelse

 • Hvis en elevtrivselsmåling eller lignende giver mistanke om mobning uden der er kendskab til et konkret offer, skal årgangslederen i samarbejde med teamlederne iværksætte en proces, der kan afklare situationen. Det kan være samtaler med klassens lærere, samtale med klassen eller eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

Handleplan

Senest 10 arbejdsdage efter at mobningen er konstateret udarbejder teamledere og årgangsleder en handleplan. Handleplanen målrettes den opståede situation og skal indeholde:
 • Tiltag rettet mod at afklare mobnings fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.
 • Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – f.eks. i form af samtaler med lærerteam, studievejleder eller elevcoach.
 • Tiltag rettet mod konkrete uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.
 • Tiltag retter mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.
 • En skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på mobbeofferets situation samt på forandringer af klassekulturen.
Teamledere og årgangsleder er i udfærdigelsen af handleplanen opmærksom på ikke at iværksætte tiltag, som – uden det er intentionen – medvirker til at forstærke mobbeofferets udsatte position.

Sanktioner

Årgangslederen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne. Såfremt eleven er under 18 år tager årgangslederen desuden stilling til, om forældrene skal orienteres.

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage. Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Udarbejdelse og ikrafttræden

Antimobbestrategien er udarbejdet af et udvalg bestående af to repræsentanter fra elevrådet, en repræsentant for skolens studievejledere, skolens elevcoach, vicerektor og rektor. Antimobbestrategien er gældende på Munkensdam Gymnasium fra 1. marts 2018.   Rektor   Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636