Deltagerbetaling

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser

I henhold til § 46, stk. 8, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 19 a, stk. 7 og 8, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, og § 37 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006 som ændret ved § 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, fastsættes følgende:

  1. Udgifterne til undervisningsmidler på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser afholdes af institutionen.

Stk. 2.  Institutionen kan dog bestemme, at elever og kursister ved de i stk. 1 nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  1. Institutionen træffer efter drøftelse med eleverne eller kursisterne afgørelse om, hvilke undervisningsmidler, jf. stk. 2, eleverne eller kursisterne selv skal anskaffe, når bemyndigelsen i § 1, stk. 2, er anvendt.

Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte undervisningsmidler kan være ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug, herunder fotokopier samt lærebøger, der kan have varig værdi for eleverne eller kursisterne.

Stk. 3.  Undervisningsmidler, som eleverne eller kursisterne selv har afholdt udgifterne til, forbliver deres ejendom.

Ekskursioner

Ekskursioner er undervisning uden for skolens rammer. Ekskursioner, hvortil der kræves elevbetaling, er frivillige at deltage i. Bestyrelsen for Munkensdam Gymnasium har fastsat grænser for højeste elevbetaling, som fremgår af nedenstående.

På Munkensdam opdeler vi ekskursioner i tre typer:

Endagsekskursioner. Ingen elevbetaling og deltagelse heri er obligatorisk.

Flerdagsekskursioner (maks. 3 dage). Højeste elevbetaling udgør 850,- kroner og deltagelse heri er frivillig.

Udenlandsekskursioner (maks. 5 dage). Højeste elevbetaling udgør 4.000,- kroner og deltagelse heri er frivillig. Beløbet dækker rejse, ophold, 1/4-pension samt lokal transport.