Deltagerbetaling

Generelt

Undervisningen og nødvendige undervisningsmidler kan benyttes af skolens elever uden vederlag. Dog forventes eleverne på Munkensdam selv at anskaffe ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug. Omfanget heraf kan maksimalt beløbe sig til 2.500 kr.

Ekskursioner og studieture

Ekskursioner er undervisning uden for skolens rammer. Bestyrelsen for Munkensdam Gymnasium har fastsat grænser for højeste elevbetaling for flerdagesekskursioner og studieture.

På Munkensdam opdeles ekskursioner i tre typer:

Endagsekskursioner. Elevbetalingen er på maksimalt 50 kr. Deltagelse i endagsekskursioner er obligatorisk.

Flerdagsekskursioner (maks. 3 dage). Højeste elevbetaling udgør 850 kr. og deltagelse i flerdagsekskursioner er frivillig.

Udenlandsekskursioner/studieture (studieture af en varighed på maks. 5 dage). Højeste deltagerbetaling udgør 4.000 kr. Beløbet dækker rejse, ophold, 1/4-pension samt lokal transport. Deltagelse i studieture er frivillig.

International klasse

For elever der ønsker at gå i den internationale klasse, planlægges 3 studieture til udlandet, én studietur på hver af de tre årgange. Det forventes at deltagerbetalingen til de tre rejser tilsammen ikke overstiger 15.000 kr. Beløbet dækker rejser med ophold, 1/4-pension samt lokal transport.

I 1.g tages på en kortere studierejse og deltagerbetalingen udgør maksimalt 2000 kr.

I 2.g tages på en længere studierejse og deltagerbetalingen udgør maksimalt 9000 kr.

I 3.g tages på en studietur af maksimalt 5 dages varighed og deltagerbetalingen udgør maksimalt 4000 kr.

Den internationale studieretningsklasse er en klasse med fagene Engelsk A – Samfundsfag A og den samme studieretning oprettes også på Munkensdam uden det omtalte rejseprogram og efter de generelle regler om egenbetaling til ekskursioner og studieture.

Sproglige studieretninger

I sproglige studieretninger arrangeres der ud over studierejsen i 2.g en kortere studietur eller udvekslingsrejse til de relevante lande (Tyskland/Husum, Frankrig/Metz, Spanien).

Deltagerbetalingen herfor er maksimalt 1600 kr.

Reglerne vedrørende deltagerbetaling kan læses her

”Bek. af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.” (§46)  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209284#id1fc9037b-2dae-4d67-ad5f-455ccb819509

”Bek. om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne”,  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25251