Optagelsesprøver 2018

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og den obligatoriske optagelsesprøve (OOP).

Bemærk: dette er kun relevant for ansøgere, der er indstillet til UPV eller OOP.

Beskrivelse af Uddannelses-parathedsvurdering (UPV).

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (STX), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Uddannelsesparathedsvurderinger finder sted på Munkensdam Gymnasium den 16. marts 2018. Ansøgere, der skal til prøve, har mødetid kl. 8.00 ved kontoret. Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation i form af et pas eller evt. et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på. Uddannelsesparathedsvurderingen bygger på faglige prøver og en efterfølgende kort samtale med rektor og vicerektor. Der prøves i fagene dansk, matematik og engelsk. Prøverne aflægges på folkeskolens obligatoriske afgangsprøvers niveau. Prøverne består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere. Den efterfølgende samtale indeholder en tilbagemelding på de faglige prøver og har desuden til formål at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Med udgangspunkt i de faglige prøver, samtalen og ansøgerens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om ansøgeren er uddannelsesparat. Rektors afgørelse meddeles til ansøgeren og indberettes efterfølgende til UU. Rektors afgørelse er endelig.

Beskrivelse af den obligatoriske optagelsesprøve (OOP):

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (STX), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, kan indstilles til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på den afleverende skole. Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for. Den obligatoriske optagelsesprøve finder sted på Munkensdam Gymnasium den 16. marts 2018. Ansøgere, der skal til prøve, har mødetid kl. 8.00 ved kontoret. Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation i form af et pas eller evt. et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på. Der prøves i fagene dansk, matematik, engelsk samt enten fysik‐kemi eller 2. fremmedsprog. Prøverne i fagene består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere, efterfulgt af en kort samtale, hvor der gives en tilbagemelding på prøverne ved rektor og vicerektor. Prøverne aflægges på folkeskolens obligatoriske afgangsprøvers niveau. Med udgangspunkt i prøvernes resultater beslutter Rektor, ud fra en helhedsvurdering, om ansøgeren er uddannelsesparat. Rektors afgørelse meddeles til ansøgeren og indberettes efterfølgende til UU. Rektors afgørelse er endelig.